V dnešní době existuje celá řada forem/mutací agam vousatých. To, o jako formu agamy jde, určujeme nejen podle zbarvení, ale i podle pigentace, vzoru, typu šupin...
1. Skladba šupin

NORMAL - Agama s klasickou velikostí šupin (v popisu jednotlivých agam se většinou vůbec neuvádí).

LEATHERBACK - Agama s daleko menší velikostí šupin. Agamy jsou hladší a méně ostnité. Menší šupiny dají zase vyniknout více barvě a vzorování. Existuje americká variace na italského leatherbacka tzv. smoothie, která je recesivni.

SILKBACK - Agama vzniklá spojením dvou leatherback agam. Šupiny jsou tak malé až žádné, až vzniká dojem kůže. Agama je velmi náchylná na poranění a nekrózy prstů a ocasu, a ideálně by se měla chovat samostatně.

DUNNER- šupiny této variet rostou v opačném směru a působí více "dračím" dojmem. Dunner forma stále není tolik rozšířena. Může být i ve variacích dunner leatherback / normal / silk.
2. Barva

KLASICKÉ - KLASIK
Klasické zbarvení agamy je pískové. Toto zbarvení je typické pro agamy žijící ve volné přírodě - zbarvení kopíruje okolní prostředí (písek) tak, aby byla agama co možná nejméně nápadná.
Tato agama se uvádí jako "nebarevná, obyčejná".

RED
Označení red představuje agamu červené barvy.
Nejznámější formy red agam jsou red, blood red, ruby red.

ORANGE
Orandžové zbarvení - může se vyskytovat v různých odstínech.

YELLOW/CITRUS
Jedná se o žlutě zbarvenou agamu.
Nejznámější formy žlutých agam jsou citrus (u nás takto chovatelé označují žluté agamy obecně), gold, sandfire gold a lemon fire.

WHITE
White je označení pro bíle zbarvené agamy.
Formy white agam (příklad): zero, snow, ice, a lze zde zařadit také albino agamy (bez barevného pigmentu).

Toto byly nejzákladnější barevné formy, se kterými se můžete setkat.
Existují také formy jako black, blue, purple či green, které patří stále mezi rarity.
3. Barevný vzor

TIGER
Označení tiger (také tigrování) představuje tmavé proužky nacházející se na zádech agamy, na obou stranách boků ve stejném uspořádání.

STRIPED
Označení striped (také pruhy) se používá u agam, které mají podél páteře po celém těle až k ocesu) tahnoucí se výrazněji zbarvené pruhy (většinou to jsou oranžové až červené pruhy u white a citrus agam).


WITBLITS/PATTERNLESS
Witblits jsou agamy, na jejichž těle, končetinách ani ocasu nenajdeme žádný vzor (označení patternless = bez vzoru). Chybí jim jakákoliv kresba.
Witblits agamy jsou většinou vybarveny ve světlých odstínech (bílé, šedé, nebo s nádechem barev - žlutá, béžová, oranžová).
4. Pigmentace

HYPO - Hypomelanistic. Agama se sníženou tmavou pigmentací. Její barvy jsou intenzivnější, její drápky jsou průhledné bez černého pigmentu. V chovu se mohou bez obav spojovat dvě hypo agamy.

TRANS - Translucent. V překladu doslovně "průhledný". Agama má potlačený bílý pigment a její kůže je průhledná, a to hlavně u mláďat (věkem tento průhledný znak mizí). Translucent agamy mají celočerné oči.
Trans genom je poměrně nový a velmi diskutabilní, a nedoporučuje se křížit dvě transluscent agamy s viditelnými vlohami. Často dochází k menší líhnivosti i oplodněnosti snůšky, a často také k defektním mláďatům, špatnému imunitnímu systému, malé velikosti apod. Proto je doporučeno v chovu spojovat jedince trans agama x het trans agama (výjimku může tvořit cílené spojení, kdy chovatel ví, co tím sleduje).

WITBLITS/ZERO - Nejmladší mutace. Agama je zcela bez vzorku a v kombinaci s hypo genem dává krásná, téměř bílá zvířata. V současné době se snaží chovatelé o barevné witblits agamy, čímž trochu dochází k promíchání barev a krémovému nádechu agamy. ZERO mutace se zdá být mutace bez možnosti barevného nádechu a dává stříbrno šedivá až bílá zvířata. Heterozygotní agamy v této varietě nazýváme het-Witblits a het-Zero (pouhým okem nejsou rozeznatelné od pigmentových variet).

HYPOTRANS - Nejžádanější kombinace v současné době. Největší možnost vyniknutí barev.

CORAL - Coral je zbarvení nikoliv genotyp! Neexistuje het coral apod.! Je to vysoce svítivá barevnost agam sytých barev, a takovéto agamy mají sytě žluté břicho.

Samotná barevnost a intenzita barev musí být i u rodičů jinak ani genetická vloha barevnost u agamy nevykouzlí. Vybarvování agam začíná až po 3 svleku a někdy až v daleko pozdějším věku, proto vždy záleží na rodičích! A intenzita vybarvení se věkem taktéž může změnit. Plně se barví až kolem 6-ti měsíců věku a citrus agamy i déle (a naopak po dosažení dospělosti může intenzita zbarvení slábnout).
Abychom porozuměli chovu mutací agam, musíme také pochopit základy genetiky (pojmy, používané v genetice, pak chovatelé promítají do názvu mutací agam).
Základní pojmy genetiky jsou:

1) HETEROZYGOTNÍ (HETERO, HET) - protiklad k tomutu v chovu agam často používanému výrazu je HOMOZYGOTNÍ
Každá vloha je tvořena dvěma geny. Pokud jsou oba geny stejné, mluvíme o HOMOZYGOTNÍM jedinci, pokud jsou geny rozdílné, jedná se o HETEROZYGOTNÍHO jedince. U hetereozygotních jedinců je vždy na venek vidět pouze dominantní (silnější) gen, zatímco gen recesivní (ustupující) je na pohled skryt (ale jedinec gen ve svém genotypu má a může jej předávat potomkům) - takoého jedince nazýváme "het".
Pojem heterozygotní, zkráceně hetero či het, se tedy uvádí v chovu agam gen, který agama přenáší.
Přenášený gen se na agamě nijak neprojevuje, při křížení s jinou agamou vhodných genů se však může projevit na jejích potomcích.
Příklad: het-hypo - jedná se o agamu, která přenáší hypo gen (to, že daný gen přenáší, značí slovo "het", které se uvádí vždy před formou agamy). U het-hypo agamy existuje šance, že se tento gen projeví u potomků při zkřížení s jinou hypo agamou, případně s het-hypo agamou.

2) RECESIVNÍ GEN
Recesivní gen je to, co je u heterozygotních jedinců "schováno" v genetice a v praxi je značeno "het". K přenesení daného genu na potomka je zapotřebí, aby jím disponovali oba rodiče. Patří zde především hypo a trans geny.
Příklad: Chceme-li mít mláďata trans, oba jejich rodiče musí mít trans gen (například v kombinaci trans x het trans).

3) CO-DOMINANTNÍ GEN
Takovýto gen není ani jednoduše dominantní, ani jednoduše recesivní, a u jedinců se projevuje částečně i u homozygotů. K přenesení genu na potomka postačí pouze jeden rodič disponující určitým genem.
Příklad: Po zkřížení klasické a leatherback agamy získáme zhruba polovinu mláďat klasických a polovinu mláďat leatherback. Při zkřížení dvou leatherback agam získáme agamy klasické, leatherback i silkback.

4) DOMINANTNÍ GEN
Určitý gen je plně dominantní - projeví se na jedinci i když jej má v genotypu zastoupen pouze jedním genem (a projeví se stejným způsobem ať je jedinec v daném znaku homozygotní nebo heterozygotni).
Homozygotní jedinec v dominantním genu bude mít vždy všechny potomky v tomto genu fenotypově stejné.